• zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów
 • prawne i profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego
 • kontrola prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela
 • sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego
 • systematyczne informowanie Klienta o przebiegu postępowania
 1. Bezpośrednio poszkodowanym:
  1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
  2. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
   • kosztów zakupów leków,
   • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
   • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
   • kosztów konsultacji u specjalistów,
   • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
   • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
   • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
   • kosztów związanych z dojazdami poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
   • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
  3. Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).
 2. Rodzinie poszkodowanego w przypadku śmierci poszkodowanego:
  1. Odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
  2. Refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.