Należy pamiętać, iż czas na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie jest ściśle określony.Kwestię tę reguluje art. 4421 kodeksu cywilnego, który stanowi:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.”

Należy pamiętać, iż upływ terminu przedawnienia nie powoduje, że roszczenie poszkodowanego wygasa, lecz przestaje być ono w pełni skuteczne prawnie i nie może być wyegzekwowane na podstawie obowiązujących środków prawnych. Aby jednak tak się stało to oprócz upływu terminu druga strona – sprawca musi podnieść zarzut przedawnienia. Brak takiego zarzutu pozwala w pełni dochodzić odszkodowania.

Co powinien zawierać wniosek o wypłatę odszkodowania? Jakie dokumenty przygotować na spotkanie w Kancelarii?

 • polisę ubezpieczeniową lub jej numer,
 • szczegółowy opis okoliczności wypadku,
 • ewentualne raporty policyjne,
 • dane świadków,
 • wstępne orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i zakres obrażeń,
 • zaświadczenia oraz kartę informacyjną z pogotowia i ze szpitala związane z wypadkiem,
 • w wypadku operacji – opis przebiegu operacji,
 • w wypadku śmierci – akt zgonu lub orzeczenie sądu uznające ubezpieczonego za zmarłego.
 • Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń – nie można dopuścić do zaniedbań ze względu na własne zdrowie jak i wypłatę odszkodowania.
 • Powiadomić niezwłocznie swojego ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu (szczegółowe zasady postępowania są określone przez każdego ubezpieczyciela).
 • Zgromadzić wszystkie dokumenty uzasadniające żądanie wypłaty odszkodowania.
 • Zgłosić się do Kancelarii celem uzyskania szybkiego i możliwie najwyższego w danej sytuacji odszkodowania.

Poniżej przedstawiamy kilka pomocnych uwag, o których należy pamiętać w razie wypadku czy innego nieszczęśliwego zdarzenia:

 • Warto zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające leczenie – wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, opinie i rachunki lekarskie, wyniki badań, blankiety rehabilitacyjne, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem
 • W przypadku śmierci osoby najbliższej należy zbierać rachunki za poniesione koszty pogrzebu, stypy etc.
 • W przypadku wypadku komunikacyjnego nie należy wahać się wezwać Policji na miejsce zdarzenia. Praktyka pokazuje , że znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń, a przede wszystkim zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę. Bezwzględnie należy zanotować dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela. Warto także spisać dane świadków i poprosić ich o pisemne oświadczenie. Przydatne mogą okazać się także zdjęcia (wykonane choćby telefonem komórkowym). Można także poprosić Policję o ich wykonanie. W sytuacjach spornych warto zwrócić uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring firm czy też miejski.
 • W przypadku wypadku przy pracy – bezcenne są niezwłocznie zgromadzone dowody takie jak oświadczenia świadków ( koniecznie z danymi osobowymi) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań pracodawcy, zdjęcia stanowiska pracy, maszyn itp.). Warto także mieć na uwadze, iż nie powinno się podpisywać protokołu wypadku jeżeli ma się jakąkolwiek wątpliwość co od jego zgodności z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem. Należy go w takiej sytuacji spisać ponownie bądź poprawić w taki sposób, aby nie było żadnych wątpliwości co do zaistniałego zdarzenia.

Warto zadbać o kopiowanie wszystkich składanych w swojej sprawie dokumentów.

Zawarte w niniejszym serwisie informacje nie stanowią porady prawnej. Służą one tylko i wyłącznie szerzeniu informacji o oferowanych przez Kancelarię usługach.

Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania powzięte bądź też zaniechane w oparciu o informacje zawarte na niniejszej stronie. Jeżeli potrzebują Państwo fachowej porady dotyczącej możliwości uzyskania odszkodowania zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii.