Współpraca z Klientem jest elastyczna i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Obsługa prawna świadczona jest drogą elektroniczną, telefonicznie jak również poprzez osobisty kontakt z Klientem.

W przypadku podmiotów gospodarczych proponujemy stałą współpracę, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, którego wysokość uzależniamy od oczekiwanego przez Klienta zaangażowania czasowego oraz zakresu powierzonych spraw.

W przypadku klientów indywidualnych proponujemy rozliczenie godzinowe lub ryczałt (wysokość zależna od ciężaru gatunkowego sprawy).


 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Radców Prawnych VERSUS Monika Sąsiada (NIP 754-288-21-35).

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych VERSUS Monika Sąsiada (NIP 754-288-21-35) z siedzibą w Opolu (dalej: Kancelaria). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Ozimska 47/6, 45-058 Opole
– przez e-mail: versus.kancelaria@op.pl
– telefonicznie: 00 48 888 424 669

2. Rodzaje przetwarzanych danych

Przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), tj.: nazwa firmy, imiona i nazwiska pracowników / współpracowników / reprezentantów, adresy e-mail, telefony kontaktowe, adresy korespondencyjne, dane teleadresowe kontrahentów, dane teleadresowe przeciwników Klienta.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby:
– świadczyć pomoc prawną,
– udzielać porad i konsultacji prawnych,
– sporządzać opinie prawne,
– opracowywania projektów aktów prawnych (w tym wewnętrznych) oraz
– występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,
– prowadzić rozliczenia i ewidencje,
– utrzymywać relacje biznesowe z Państwem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 126 § 1 i 2 KPC, art. 63 § 2-3a KPA, 119 KPK);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy lub do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

5. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom rachunkowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z tut. Kancelarią.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwo zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Radców Prawnych VERSUS Przemysław Sąsiada (NIP 613-14-97-636).


7. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych VERSUS Przemysław Sąsiada (NIP 613-14-97-636) z siedzibą w Opolu (dalej: Kancelaria). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Ozimska 47/6, 45-058 Opole
– przez e-mail: p.sasiada@versus-kancelaria.pl
– telefonicznie: 00 48 602 385 664

8. Rodzaje przetwarzanych danych

Przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), tj.: nazwa firmy, imiona i nazwiska pracowników / współpracowników / reprezentantów, adresy e-mail, telefony kontaktowe, adresy korespondencyjne, dane teleadresowe kontrahentów, dane teleadresowe przeciwników Klienta.

9. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby:
– świadczyć pomoc prawną,
– udzielać porad i konsultacji prawnych,
– sporządzać opinie prawne,
– opracowywać projektów aktów prawnych (w tym wewnętrznych) oraz
– występować przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,
– prowadzić rozliczenia i ewidencje,
– utrzymywać relacje biznesowe z Państwem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 126 § 1 i 2 KPC, art. 63 § 2-3a KPA, 119 KPK);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


10. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy lub do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.


11. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom rachunkowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


12. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z tut. Kancelarią.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwo zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.