Założycielami Kancelarii Radców Prawnych VERSUS są radca prawny Monika Sąsiada oraz radca prawny Przemysław Sąsiada.

Tel: + 48 888 424 669

Mail: m.sasiada@versus-kancelaria.pl

radca prawny Monika Sąsiada – ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i kontrola finansowa. Po odbyciu 3 letniej aplikacji radcowskiej, w 2013 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. W tym czasie świadczyła obsługę prawną spółek kapitałowych oraz współpracowała z kancelariami adwokackimi.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Dzięki temu, iż przez kilka lat pracowała w podmiotach prywatnych, bardzo dobrze rozumie potrzeby przedsiębiorców. W swoich działaniach skupia się przede wszystkim na znalezieniu rozwiązania szybkiego, a zarazem pozwalającego na osiągnięcie najlepszego efektu ekonomicznego dla Klienta, przy najmniejszym nakładzie czasu. Chociaż świetnie się czuje na sali sądowej, jest również skutecznym negocjatorem i stara się doprowadzić do rozwiązania problemów Klientów zanim sprawa zawiśnie przed sądem. Nie boi się wyzwań i trudnych przypadków.

W ramach Kancelarii prowadzi także:

 1. sprawy rodzinne – w szczególności rozwodowe, o ustalenie lub podwyższenie alimentów, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dzięki empatycznemu podejściu do Klientów, a jednocześnie rzetelności w przygotowaniu do sprawy, Klienci są przeprowadzani przez proces możliwie łagodnie, przy jak najmniejszej ilości negatywnych emocji. Rozwód, rozstanie rodziców, czy walka o dziecko to zawsze jest czyjaś życiowa porażka. Nasza Kancelaria to szanuje i rozumie, dlatego stara się, aby sprawy rodzinne były prowadzone z jak najmniejszym obciążeniem dla Klientów i ich rodzin.
 2. sprawy karne – występuje zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i rozpoznawczym. W charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak i obrońcy oskarżonego. Ma duże doświadczenie w sprawach związanych z wypadkami drogowymi, jak i w sprawach karnych gospodarczych. Nie unika dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym.
 3. sprawy odszkodowawcze – dzięki intensywnej współpracy z kancelariami odszkodowawczymi z terenu całej Polski nabyła doświadczenia w dochodzeniu wysokich odszkodowań. Posiada również bogate doświadczenie w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, rozpatrującą sprawy dotyczące błędów lekarskich. Posiada wiedzę o wysokości aktualnie zasądzanych odszkodowań, a także współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi.
 4. sprawy z zakresu prawa internetu – tworzenie regulaminów stron internetowych, polityk prywatności, etc.
 5. sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów – prowadzenie m.in. spraw o uznanie wzorca postanowień umowy za niedozwolone, dochodzenie roszczeń od nieuczciwych sprzedawców.

Włada językiem angielskim, z uwzględnieniem prawniczego języka angielskiego. Posiada certyfikat językowy TELC.

Prawnik Przemysław Sąsiada

Tel: + 48 602 385 664

Mail: p.sasiada@versus-kancelaria.pl

radca prawny Przemysław Sąsiada – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. W 2013 roku złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Od ukończenia studiów współpracował z jedną z największych kancelarii prawnych w województwie.

Jego zainteresowania skupiają się na szeroko pojętych sprawach związanych z obrotem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Świadczył kompleksową obsługę prawną inwestorów jak i wykonawców wielu inwestycji z branży drogowej, wodociągowo – kanalizacyjnej, a także energetycznej (energetyka odnawialna jak i konwencjonalna). Jest specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych, współtworzył liczne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowywał i weryfikował oferty przetargowe. Wielokrotnie zastępował Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również Krajową Izbą Odwoławczą. Od lat specjalizuje się w procedurach realizacji kontraktów na bazie Warunków Kontraktowych wg FIDIC (czerwony, żółty, niebieski). Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach kontraktów, odszkodowań, roszczeń o dużej wartości.

W ramach Kancelarii prowadzi przede wszystkim:

 1. sprawy gospodarcze – dochodzenie jak również obrona przed roszczeniami z umów sprzedaży, dostawy, dzieła czy robót budowlanych.
 2. sprawy karne – występuje zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i rozpoznawczym. W charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak i obrońcy oskarżonego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.
 3. sprawy konsumenckie – związane z wadami towarów (m. in. z powodzeniem pomaga ofiarom nieuczciwych sprzedawców samochodów).

Włada biegle językiem angielskim.

Tel: + 48 695 416 004

Mail: lechowski@versus-kancelaria.pl

radca prawny Mikołaj Lechowski – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim w 2016 r. W 2020 roku złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Od początku 5 roku studiów współpracował z jedną z największych kancelarii prawnych w województwie.

Jego dotychczasowa praktyka zawodowa skupiona była na procesach budowlanych, kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego (ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz sprawach odszkodowawczych (zarówno przed towarzystwami ubezpieczeniowymi jak i przed sądami powszechnymi). Wielokrotnie reprezentował pracodawców i pracowników przed sądowymi wydziałami pracy i ubezpieczeń społecznych. W Kancelarii zajmuje się również problematyką prawa ochrony środowiska, w tym zagadnieniami pozwoleń i zezwoleń wydawanych na gruncie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Stawiając w sferze priorytetów permanentne poszerzanie wiedzy gwarantuje wsparcie Klienta na każdym etapie sporu. Praktyczna wiedza prawnicza, połączona z umiejętnością zarządzania kryzysem powoduje, iż w jego ocenie postępowanie sądowe to ostateczność.

W ramach Kancelarii prowadzi przede wszystkim:

 1. sprawy z zakresu prawa pracy – reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców.
 2. sprawy związane z obsługą wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – obsługa bieżąca jak i procesy wpadkowe np. z wykonawcami robót budowlanych.
 3. sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska.

Włada językiem angielskim.

Mateusz Sławik – aplikant radcowski III roku – ukończył studia prawnicze oraz z zakresu administracji na Uniwersytecie Opolskim. W 2021 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Z Kancelarią VERSUS związany od 2021 roku. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Dzięki swojej skrupulatności, rzetelności i pracowitości potrafi wychwycić niuanse prawne potrzebne do rozwikłania trudnych i wielowątkowych spraw.

Simona Kociok – prawnik – ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią VERSUS związana od 2023 roku. Specjalizuje się w prawie transportowym.